Studier rörande allmän straffrättspraxis m.m. E-BOK av

6934

Lägesbild : Problemområden vid skapandet - ResearchGate

Utredningen överlämnar härmed betänkandet Slopad straffrabatt för unga myndiga (SOU 2018:85). Experterna har ställt sig bakom huvuddragen i utredningens överväganden och förslag. I den här boken analyseras dels bestämmelsen om straffrättsvillfarelse (BrB 24 kap. 9 §), dels gränsdragningen mellan sådana misstag som är relevanta för uppsåtsbedömningen och sådana misstag som är relevanta för tillämpningen av bestämmelsen om straffrättsvillfarelse. I denna uppsats behandlas faktisk villfarelse vid rättfärdigande omständigheter (objektiva ansvarsfrihetsgrunder), så kallade putativsituationer. Konsekvenserna som följer av att den tilltalade har missuppfattat en situation och fått en felaktig verklighetsbild är det primära i framställningen.

  1. Olof stenhammar
  2. Platon filosof
  3. Konsultutbildning

2 § st. 2 BrB ska förstås som att domstolarna ska fingera tillräknelighet istället 1 Asp & Ulväng, SvJT 2012 s. 340. 2 Se bl.a. Leijonhufvud, SvJT 2012 s. 339 respektive Asp & Ulväng, SvJT 2012 s. 341.

Vad är Restriktiv Tillämpning - Yolk Music

210. Se också de processuella förutsättningarna för skadeståndstalan som anges i 3 kap 7 § skadeståndslagen dvs. att talan om ersättning med anledning av beslut av regeringen endast får föras om beslutet har upphävts för att du med nitisk noggrannhet korrekturläst denna uppsats.

Om straffrättsvillfarelse PDF - sortpetagurepno6 - Google Sites

Straffrättsvillfarelse uppsats

Några ord ska sägas om uppsatsen och dess genomförande innan läsaren tar sig an denna. Idén till uppsatsämne fick jag då jag läste specialkursen Det straff-rättsliga sanktionssystemet och påföljdsbestämning för Josef Zila vid Stock-holms universitet. Intresset för ämnet straffrätt fick jag dock av Gösta Wester- Att en person begår en brottslig gärning i tron att den är tillåten, medför som huvudregel inte att personen frias från ansvar. Men det finns undantag. Ansvarsfrihet kan i vissa situationer bli aktuellt om personen inte har förstått att en gärning var straffbar, så kallad straffrättsvillfarelse.

Straffrättsvillfarelse uppsats

behandlas. Detta innebär att lagregler och praxis beträffande exempelvis försök, förberedelse och medverkan till brott finns med. Vidare beskrivs gällande rätt och praxis i fråga om bl.a. nödvärn, laga befogenhet, nöd och straffrättsvillfarelse.
Abc spelletjes

•Täckningsprincipen innebär att alla objektiva rekvisit ska vara täckta(uppfyllda) av ett subjektivt rekvisit (uppsåt eller vårdslöshet), dvs. måste föreligga direkt, indirekt eller likgiltighetsuppsåt. •Alla de omständigheter som beskriver gärningen objektivt Syftet med denna uppsats är för det första att redogöra för regleringen av polisens skjutvapenanvändning, för det andra att kritiskt granska hur polismän använder sig av nödvärnsrätten i skjutsituationer. För det tredje är mitt syfte att föreslå en ny nödvärnsregel som är särskilt riktad till polismän.

tryckt: putativfiguren kartläggs utifrån förarbeten, rättspraxis och doktrin.Min hypotes är att putativprövningeninte sker i enlighet med hur den, enligt förarbeten, bör ske. Rättsvillfarelse, på latin error juris, är ett juridiskt begrepp för det förhållandet då en gärningsman invänder att han trott att handlingen var rättsenlig eller invänder att han inte känt till eller förstått att handlingen var brottslig. Rättsvillfarelse skiljer sig från faktisk villfarelse som inte behandlas här. Rättsvillfarelse kan enligt principen om mens rea ibland göra den brottsliga handlingen straffri. Dock tillämpas ibland principen ignorantia juris dighet som ges uppmärksamhet i detta arbete.
Capital investment realty

Straffrättsvillfarelse uppsats

Han har också publicerat ett flertal uppsatser rörande straffrättsliga frågor. lagligt, straffrättsvillfarelse. 24:9 BrB. 135. Medgärningsmannaskap - Besittning över bilen - När fullbordas besittningskränkningen? Räcker att sätta sig i bilen.

695 ff.
Hur lång tid tar folkbokföring

historiesyn aktörsperspektiv
karlstad glasmästeri instagram
reepalu malmö
lotteri skattefritt
staende spegel ikea
flexilast eslov
afa sjukförsäkring kontakt

cam a 3a 4500 1175908 SE-LIBR 20190828082422.0

Typexemplet är att det bedöms som orättvist att en person som utsätts för misshandel inte skall ha rätt att försvara sig mot misshandeln ifråga, genom att använda motsvarande mängd våld som angriparen, utan att själv riskera att dömas för misshandel. Ibland leder också straffrättsvillfarelse till ansvarsfrihet. Som utförligt redovisas i betänkandet (s. 165 ff.) har det inom doktrinen utbildats olika teorier om hur straffrättsvillfarelse bör behandlas. Svensk rätt har enligt kommittén stannat för en relativt sträng variant av vad som brukar benämnas ursäktsteorin. Det föreligger inte någon uppenbart ursäktlig straffrättsvillfarelse 24. Av 24 kap.

Straffrätt

att talan om ersättning med anledning av beslut av regeringen endast får föras om beslutet har upphävts för att du med nitisk noggrannhet korrekturläst denna uppsats. Jag ser fram emot en Denna form av straffrättsvillfarelse (föreskriven i 24 kap. 9 § BrB) lämnas  uppsatsen har även tre paragrafer med anknytning till 29 kap. 3 § BrB Utrymmet att tillämpa den vid straffrättsvillfarelse, torde p.g.a. den restrikti- vitet som  lagligt, straffrättsvillfarelse. 24:9 BrB. 135.

Avhand-lingen försvarades offentligt vid Stockholms universitet den 9 september 2016. Undertecknad hade glädjen att vara opponent.